STADGAR FÖR
AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN

 

Stadgar i PDF-format

 

KAPITEL 1
Austin Healey Club of Sweden (AHCS), dess verksamhet och utformning

§1
Austin Healey Club of Sweden skall sätta som sitt främsta mål att bevara Healey-designade eller Healey-konstruerade bilar i Sverige Detta skall ske genom:

•  att samman hålla Healeyägare
•  att under kamratliga former anordna utflykter och klubbsammankomster
•  att bibringa information som främjar och underlättar Healeyägandet i Sverige
•  att efter bästa förmåga ge medlemmar hjälp vid kontakt med berörda myndigheter när det gäller besiktning, värdering av    Healey samt med andra inom klubbens kompetensområdefallande frågor
•   att uppmuntra medlematt hålla Healeyn i gott skick

§2
Klubbens verksamhetsår anses vara från och med avslutat ordinarie årsmöte till det därpå följande ordinarie årsmötet.

§3
AHCS bör på lokalplanet vara uppdelat i sektioner enligt följande:

• Göteborg med Västsverige
• Malmö med Sydsverige
• Mellansverige
• Stockholm med östra Sverige• Norra Sverige

§4
Räkenskapsår är kalenderår.

§5
Organisationsnummer är 802422-4415 MHRF klubbnummer är 9002

 

 

 

KAPITEL 2
Medlemskap och medlemsavgift

§1
Klubbens medlemmar är antingen medlemmar, familjemedlemmar eller hedersmedlemmar.

§2
Familjemedlemskap förutsätter en fullbetalande medlem i samma hushåll.

§3
Hedersmedlemskap erhåller den som på ett förtjänstfullt sätt verkat för klubben bästa. Förslag angående hedersmedlemskap skall framläggas och godkännas vid ordinarie årsmöte. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§4
Healeyägare som erhållit medlemskap skall omedelbart inlämna vagnsidentifikation till registerhållaren.

§5
Medlemsavgiftens storlek bestäms vid ordinarie årsmöte. Medlemskapet löper per kalenderår. Avgiften skall vara erlagd senast den 31 januari. Vid inträde i klubben betalas full avgift under januari t.o.m september, halv avgift under oktober och november och sker inträdet under december gäller full avgift även för nästkommande år.

 

 

 

KAPITEL 3 Styrelsen

§1
Klubbens angelägenheter handhas av dess styrelse. Styrelsen skall bestå av minst fem personer, varav posterna Ordförande och Kassör är obligatoriska. Styrelsen utses av ordinarie årsmöte eller extra årsmöte.
Ledamöterna utses enligt följande:

 • Ordförande väljs för ett år.
 • Kassör väljs för 2 år.
 • Övriga ledamöter utses för 2 år, varav hälften jämna år och den andra hälften ojämna år.Fyllnadsval kan bli nödvändigt. Posterna fördelas vid styrelsens konstituerande möte.
 • Minst fyra av styrelsemedlemmarna skall ha varit medlemmar i klubben i minst tre år.
 • Styrelsemedlem skall vara medlem i klubben.
 • Styrelsemedlem får endast inneha en post i styrelsen.§2
  Styrelsen sammankallas av ordföranden.
 • Vid styrelsens sammanträden skall ordförande samt minst 50 % av övriga ledamöter vara närvarande för att beslut skall anses giltiga.
 • Vid sammanträde skall protokoll föras.
 • Beslut av styrelsen fattas enhälligt eller genom röstning. Ordförande har utslagsröst.§3
  Det åligger styrelsen att:

  • leda klubbens verksamhet
  • förvalta klubbens tillgångar
  • avgiva klubbens årsberättelse och kassaförvaltningsrapport
  • fullgöra uppdrag årsmötet hänskjuter till styrelsen
  • representera klubben utåt
  • underlätta sektionsledarnas verksamhetAllt detta på ett för klubben och dess medlemmar tillfredställande och främjande sätt.§4
   Styrelsen utser efter varje årsmöte redaktion för klubbtidningen. Styrelsen kan, om behov uppkommer utse kontaktmän med myndigheter, organisationer och liknande.§5
   Tidningsredaktör och sektionsledare är adjungerade till styrelsen.§6
   Missköter styrelsemedlem sin syssla äger styrelsen rätt att avsätta denne och tillsätta en interimsledamot tills nästa ordinarie årsmöte.

 

 

 

KAPITEL 4
Utträde och uteslutning

§1
Medlemskap upphör efter skriftlig anmälan till klubben. Medlemskap upphör automatiskt om medlem ej erlagt årlig medlemsavgift.

§2
Medlem som genom sitt handlingssätt anses skada klubben eller märket skall genom styrelsens eller årsmötets beslut uteslutas ur klubben.

 

 

 

KAPITEL 5 Räkenskaper

§1
Räkenskaperna skall redovisas och avslutas per räkenskapsår.

§2

 • Två revisorer utses av ordinarie årsmöte för ett verksamhetsår. Revisor skall vara medlemoch får ej ha funktion i styrelsen.
 • Revisorerna skall ha verkställt granskning och avge revisionsberättelse till ordinarieårsmöte.

 

 

KAPITEL 6 Årsmöte

Årsmöte hålles under perioden juni-september. Kallelse till årsmöte skall utgå senast en månad före mötesdagen. Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller om minst 10 % av medlemmarna så kräver, om den/de finner starka skäl härför.

 • Varje medlem, som är närvarande äger en röst.
 • Stadgeenligt utlyst årsmöte är alltid beslutsmässigt.
 • Alla val och beslut avgörs med enkel majoritet. Undantag gäller klubbens upplösning ellerstadgeändring.
 • Mötesordförande utses av årsmötet, och skall ej vara styrelseledamot
 • Röstlängd skall upprättas
 • Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före möte§2

Följande frågor skall behandlas vid ordinarie årsmöte:

 1. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 2. V al av ordförande att leda årsmötet
 3. V al av sekreterare för mötet
 4. V al av två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordning
 6. Föredragande av verksamhetsberättelse
 7. Föredragande av ekonomisk redogörelse
 8. Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelser
 9. Fråga om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
 10. V al av styrelse för nästa verksamhetsår
 11. V al av två revisorer
 12. V al av valberedning
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Eventuella motioner
 15. Övriga frågor

 

 

 

KAPITEL 7 Stadgeändring

§1
Ändring eller tillägg till stadgar kan ske endast på ordinarie årsmöte och skall vara avgjort med 2/3 majoritet av de närvarande.

§2
I kallelse till ordinarie årsmöte skall framgå om stadgeändring eller tillägg kommer att framläggas.

§3
Medlem som önskar framlägga stadgeändring eller tillägg skall meddela styrelsen härom senast 1 mars innan årsmöte.

 

 

 

KAPITEL 8 Klubbens upplösning

§1
För upplösning av klubben erfordras beslut av två på varandra följande årsmöten, med minst tre månaders mellanrum. Minst ett av dessa årsmöten skall vara ordinarie. I kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall framgå om fråga om klubbens upplösning skall behandlas.

§2
Beslut om klubbens upplösning är giltigt om minst 2/3 av de närvarande tillstyrker förslaget.

§3
I händelse av att klubbens upplösning beslutas skall också mötet avgöra hur klubbens tillgångar skall användas.

Kapitel 9 Medlemsregister

§1
Klubben äger rätt att spara viss information om sina medlemmar samt deras fordon i ett dataregister enligt PUL (Personupplysningslagen). Uppgifterna får endast användas till ordinarie klubbverksamhet och registret skall föras av klubbens registeransvarige.

 

 

Partners